TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG “THƯƠNG HIỆU VÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” LẦN 4 NĂM 2023

Căn cứ Kế hoạch số 4475/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức bình chọn tuyên dương “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Quyết định số 4352/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh”;

Căn cứ văn bản số 2845/VP-KT ngày 06 tháng 04 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi chấp thuận chủ trương tổ chức Giải thưởng Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh lần 4 năm 2023, đồng hành, hỗ trợ tuyên truyền và quảng bá cho doanh nghiệp đạt Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 3650/KH-SCT ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Sở Công Thương về ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần 4 năm 2023.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 4475/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành Giải thưởng thường niên của Thành phố từ năm 2020 nhằm xét chọn, tôn vinh các thương hiệu sản phẩm góp phần hình thành các thương hiệu lớn mạnh, có khả năng dẫn dắt ở từng lĩnh vực, ngành nghề cùng phát triển. Sở Công Thương thông báo về việc tổ chức Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần 4 năm 2023 như sau:

Đăng ký

Sở Công Thương thông báo để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được biết và nộp hồ sơ tham gia bình chọn Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” lần 4 năm 2023./.

 

 

Chat zalo
Chat zalo